01.

Algemene voorwaarden

Toepasselijkheid

 1. Deze verkoopsvoorwaarden ("Voorwaarden") zijn van toepassing op alle verkopen die worden gesloten tussen BELMOCA NV, met maatschappelijke zetel te Weversstraat 20, 1840 Londerzeel en ingeschreven bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen onder nummer 0842.626. 627, te contacteren via: contact@belmio.com, ("Verkoper") en elke andere partij ("Koper") die producten verwerft zoals geïdentificeerd in de bijgevoegde offerte, orderbevestiging of factuur zoals ofwel capsules bestemd voor gebruik met bepaalde toestellen, standaard productlijnen en productlijnen op maat (gezamenlijk de "Producten").

 2. Deze voorwaarden omvatten de gehele overeenkomst tussen Verkoper en Koper (gezamenlijk de "Partijen") en vervangen alle andere eerdere algemene verkoopvoorwaarden van de Verkoper.

 3. De Koper verklaart kennis te hebben genomen van deze Voorwaarden en deze te aanvaarden door de offerte van de Verkoper te ondertekenen en terug te sturen, door een aankooporder naar de Verkoper te sturen, door een bestelling te plaatsen via de webshop, of door de Verkoper opdracht te geven de Producten te verzenden.

 4. De Koper wordt hierbij in kennis gesteld van de uitdrukkelijke afwijzing door de Verkoper van voorwaarden die niet in overeenstemming zijn met deze Voorwaarden of van andere voorwaarden die door de Koper zijn voorgesteld bij de aanvaarding van de offerte van de Verkoper. Noch het feit dat Verkoper vervolgens geen bezwaar maakt tegen enige voorwaarden, noch de levering van de Producten houdt in dat Verkoper instemt met enige voorwaarden.

 5. Geen voorwaarden, condities of garanties en geen overeenkomst of afspraak, op welke wijze dan ook bedoeld om deze Voorwaarden te wijzigen, ongeacht of deze zijn opgenomen in de aankooporder of verzendingsformulieren van de Koper, of elders, zijn bindend voor de Verkoper, tenzij hierna schriftelijk gemaakt en ondertekend door de bevoegde vertegenwoordiger van de Verkoper.

 6. De Koper die een in de EU woonachtige consument is en Producten heeft besteld via de telefoon, fax, e-mail (orders@belmio.com) of de officiële webshop www.belmio.com heeft het recht de verkoop van de Producten te herroepen binnen 14 kalenderdagen vanaf de dag na de levering van de Producten (zie verder artikel 6), met uitzondering van capsules (vanwege de beperkte houdbaarheid en het feit dat het verzegelde producten zijn die niet kunnen worden teruggezonden vanwege hygiëne en gezondheids- en veiligheidsredenen nadat de verzegeling is verbroken) en die producten die niet tot de standaard productlijnen behoren (indien het Product op maat is gemaakt volgens specifieke eisen van de klant).

Prijsbepaling

 1. Afbeeldingen van Producten getoond op de website van de Verkoper of offerte zijn slechts illustratief en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs zoals getoond op de website of in de offerte.

 2. De opgegeven en geadverteerde prijzen in EUR zijn nettobedragen, inclusief BTW en eventuele toepasselijke belastingen. Daarnaast kan de verkoper verzendkosten in rekening brengen, die afzonderlijk worden geadverteerd.

Bestelling en levering van producten

 1. De Koper kan bij de Verkoper een bestelling plaatsen via telefoon, fax of de officiële website (webshop) van de Verkoper www.belmoca.com.De presentatie van de Producten in de online webshop van de Verkoper wordt niet beschouwd als een bindend aanbod, maar als een uitnodiging aan meerderjarige en handelingsbekwame personen om de Producten te bestellen.De op de online webshop gepresenteerde Producten kunnen door de Koper aan zijn winkelmandje worden toegevoegd door op de knop 'Toevoegen aan winkelmandje' te drukken.

  Door te klikken op de knop 'Kopen' op het einde van de online bestelbon, die de Koper kan invoeren door te drukken op de knop 'Naar de kassa', zal de Koper de bindende verplichting hebben om de bestelde Producten te betalen. De Koper kan elke fout in zijn winkelwagentje corrigeren door te klikken op de knop 'Verwijderen' of door het aantal Producten te wijzigen alvorens te klikken op de knop 'Naar de kassa'.

  De Verkoper gaat niet over tot het leveringsproces en de eigenlijke levering zolang de betaling niet is ontvangen.
  Indien een bestelling via andere middelen dan de online webshop aan de Verkoper wordt verzonden of een offerte wordt aangevraagd, wordt deze bestelling of aanvraag door Verkoper schriftelijk bevestigd door middel van een offerte of aankooporder en wordt deze pas aanvaard nadat deze offerte of aankooporder ingevuld en ondertekend door de klant is teruggestuurd. Eventuele latere aanpassingen van de bestelling of annulering op verzoek van de koper behoeven de schriftelijke toestemming van de verkoper om effect te krijgen. Alle kosten die uit dergelijke aanpassingen of annuleringen voortvloeien zijn voor rekening van de koper, behalve wanneer artikel 1.6 van toepassing is. 1.6 van toepassing is. Alle aanbiedingen voor Producten zijn slechts geldig gedurende 30 dagen na hun verzending in schriftelijke vorm aan de Koper. Door het aanbod of de bestelbon te ondertekenen en aan de Verkoper te verzenden, verbindt de Koper zich definitief en onherroepelijk tot het aanbod.

 2. De Koper neemt de Producten in ontvangst op het overeengekomen tijdstip van levering, dat niet later is dan 30 dagen nadat een bestelling door de Verkoper is aanvaard. Overschrijding van deze datum of termijn kan in geen geval aanleiding geven tot een vordering tot schadevergoeding.

 3. De Koper zal de nodige ruimte ter beschikking stellen om de Verkoper in staat te stellen de Producten te leveren. Bij de levering dient de Koper het leveringsbewijs te ondertekenen.

 4. De Verkoper behoudt zich het recht voor van gedeeltelijke leveringen, gedeeltelijke terbeschikkingstelling of gedeeltelijke uitvoering en overeenkomstige deelfacturen.

 5. Uitstel van de levertijd door de Koper dient schriftelijk aan de Verkoper te worden meegedeeld uiterlijk 8 werkdagen voor de eerder overeengekomen levertijd. De Verkoper en de Koper zullen in overleg treden over een nieuwe leveringstermijn, die uiterlijk één maand na de aanvankelijke aankooporder moet plaatsvinden. Indien de Koper geen geldig bericht heeft gestuurd om de levering van de Producten uit te stellen, kan de Verkoper de eventuele opslagkosten van die Producten aan de Koper in rekening brengen.

Persoonlijke gegevens

 1. De klant machtigt Belmoca NV om de door de klant verstrekte persoonsgegevens op te slaan in een geautomatiseerde databank. Belmoca NV leeft hierbij de Belgische wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens na, alsook de vereisten van de verordening van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens. Deze gegevens worden gebruikt voor het uitvoeren van uw bestellingen en het voeren van informatie- en promotiecampagnes betreffende de producten en/of diensten die Belmoca NV aanbiedt in het kader van de contractuele relatie tussen Belmoca NV en de klant. De klant kan te allen tijde vragen dat zijn gegevens worden verstrekt of gecorrigeerd. Indien de klant niet langer commerciële informatie van Belmoca NV wenst te ontvangen, dient de klant Belmoca NV hiervan op de hoogte te brengen.

Vertrouwelijkheid

 1. Belmoca NV verklaart dat zij gehouden is tot geheimhouding van alle gegevens betreffende haar relatie met de klant.

  Alle informatie, documenten of andere zaken die in het kader van deze relatie aan Belmoca NV worden toevertrouwd, zijn en blijven eigendom van de klant en zullen bijgevolg vertrouwelijk worden behandeld.

  Onder meer het volgende wordt als vertrouwelijke informatie beschouwd:
  - Alle informatie die de klant aan Belmoca NV verstrekt in het kader van de relatie.
  - Alle informatie die verzameld wordt voor campagnes die het voorwerp uitmaken van de relatie.

  Belmoca NV verbindt er zich bijgevolg toe voornoemde informatie niet te gebruiken, te reproduceren en te verspreiden, hetzij rechtstreeks of onrechtstreeks, hetzij mondeling of schriftelijk, tenzij dit aan de klant wordt meegedeeld.

  Belmoca NV verklaart dat zij de nodige maatregelen heeft genomen om de verspreiding van voornoemde informatie te voorkomen, met uitzondering van een dergelijke verspreiding onder haar eigen personeelsleden die deze informatie nodig hebben om de aan Belmoca NV toegewezen taak uit te voeren in het kader van het voorwerp van de relatie met de klant.

Betaling

 1. Producten worden alleen geleverd op basis van volledige vooruitbetaling. De definitieve levering van de Producten wordt aldus door Verkoper ingehouden in afwachting van volledige betaling. De betaling van het gevraagde bedrag geldt als aanvaarding van de offerte of het aankoopbod in alle opzichten. De Verkoper behoudt zich het recht voor de bestelling geheel of gedeeltelijk uit te stellen of te annuleren, met behoud van het reeds betaalde bedrag, indien de bestelling in strijd is met de openbare orde, de goede zeden of enige wettelijke of reglementaire bepaling, of indien de Koper zijn verplichtingen jegens de Verkoper niet nakomt.

 2. Elke factuur wordt verzonden naar het adres dat op de bestelbon staat vermeld. Elke factuur wordt geacht aanvaard te zijn bij gebrek aan enig schriftelijk en welomschreven bezwaar binnen de 15 dagen na verzending van de factuur. In het geval van een bestelling via de webshop van de Verkoper, aanvaardt de Verkoper betaling via voorafbetaling, via bankkaart of via kredietkaart. De verkoper stuurt de koper een factuur met de orderbevestiging. Bij betaling via overschrijving, bankkaart of kredietkaart wordt de bankrekening van de koper op de vervaldag gedebiteerd.

 3. De niet-betaling op de vervaldag (15 kalenderdagen vanaf de datum van uitgifte) van een factuur maakt de verschuldigde schuld van alle andere, eveneens niet vervallen facturen, onmiddellijk van rechtswege en zonder ingebrekestelling opeisbaar. Elk bedrag dat op de vervaldag onbetaald blijft, brengt van rechtswege en zonder ingebrekestelling een interest op van 1% per maand, waarbij elke begonnen maand als een volledige maand wordt gerekend, vanaf de vervaldag. Daarenboven is de Koper in geval van laattijdige betaling, van rechtswege en zonder ingebrekestelling, een forfaitaire en forfaitaire vergoeding verschuldigd van 10% van het totale bedrag met een minimum van 250 EUR, onverminderd het recht van de Verkoper om de kosten van een eventuele gerechtelijke procedure op de Koper te verhalen.

 4. Kopers die bestaande klanten zijn van BELMOCA NV, gevestigd in België, kunnen een doorlopende opdracht (vooraf geautoriseerde betaling) activeren voor alle bestellingen, wanneer die Koper ofwel online elektronisch een doorlopende opdrachtbon heeft ondertekend of reeds een bestaande doorlopende opdracht heeft als Belmoca-klant. In dit laatste geval kan een kredietlimiet worden toegekend via de online webshop van de Verkoper.

Passend gebruik van de producten

 1. De Koper dient ervoor te zorgen dat de Producten alleen worden gebruikt overeenkomstig hun bestemming in overeenstemming met de instructies van de Verkoper en dient zich te onthouden van gebruik met producten van derden die niet door de Verkoper zijn goedgekeurd.

Right of withdrawal (EU consumers)

 1. Om zijn herroepingsrecht overeenkomstig art. 1.6 moet de koper, die een in de EU woonachtige consument is, de verkoper (BELMOCA NV, Weversstraat 20, BE-1840 Londerzeel, België, contact@belmoca.be) door middel van een ondubbelzinnige verklaring (bijvoorbeeld in een per post of e-mail verzonden brief) in kennis stellen van zijn beslissing de koopovereenkomst te herroepen. Voor de inachtneming van de herroepingstermijn van 14 dagen is het voldoende als de kennisgeving van de uitoefening van het herroepingsrecht wordt verzonden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

 2. In geval van herroeping is de verkoper verplicht om alle van de koper ontvangen betalingen terug te betalen, inclusief leveringskosten (met uitzondering van extra kosten die voortvloeien uit de beslissing van de koper om een andere leveringsmethode te gebruiken dan de goedkoopste standaardmethode die de verkoper aanbiedt). Voor deze terugbetaling zal de Verkoper dezelfde betalingsmethode gebruiken als voor de oorspronkelijke transactie, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. De Verkoper heeft het recht de terugbetaling te weigeren totdat hij de Producten heeft ontvangen of totdat de Koper heeft aangetoond dat de Producten aan de Verkoper zijn teruggezonden.

 3. De Koper is verplicht de Producten onverwijld en in ieder geval binnen 14 dagen na de datum waarop de Koper de Verkoper in kennis heeft gesteld van de herroeping, terug te sturen.

Garantie

 1. Door aanvaarding van de Producten op het moment van levering worden alle zichtbare gebreken ten opzichte van de Verkoper geacht te zijn gedekt. de Koper is verplicht de geleverde Producten op het moment van levering te controleren en de Verkoper uiterlijk 2 dagen na levering schriftelijk op de hoogte te stellen van eventuele zichtbare gebreken, bij gebreke waarvan de levering wordt geacht te zijn aanvaard.

 2. De garantie van de Verkoper geldt alleen voor gebreken die zich voordoen binnen twee (2) jaar na de datum waarop de Producten aan de Koper zijn geleverd, behalve voor Producten waarvoor een vervaldatum geldt die korter is dan deze periode en waarvoor de garantie wordt beperkt door deze vervaldatum. De Koper dient eventuele gebreken binnen 2 maanden na ontdekking schriftelijk aan de Verkoper te melden. Na deze termijn van 2 maanden is geen klacht meer geldig. De koper dient na een geldige melding van een gebrek de verkoper in staat te stellen het gebrek te onderzoeken en de meest adequate oplossing te bieden. De Verkoper heeft daarbij de keuze tussen reparatie en vervanging van de Producten (in dit geval eventueel via een gelijkwaardig product als gevolg van technische wijzigingen). Enkel indien de herstelling of de vervanging niet kan worden uitgevoerd, zal de Verkoper een vermindering van de prijs aanbieden of zal hij de betrokken Producten terugnemen en de prijs van deze Producten terugbetalen, naargelang het geval.

 3. De aanspraak op vrijwaring of garantie vervalt in ieder geval indien (i) de Producten worden gebruikt in strijd met artikel 5 (ii) de Producten worden gewijzigd, gerepareerd, aangepast of vervangen door een ander dan de Verkoper of door hem gemachtigde derden.

 4. Gebreken die het gevolg zijn van normale slijtage of onjuiste behandeling en/of gebruik door de Koper of zijn klanten, of te wijten zijn aan externe oorzaken, vallen niet onder voornoemde garantie.

Aansprakelijkheid

 1. De Verkoper is, behoudens opzet of grove schuld van de Verkoper of diens personeel of medewerkers, niet aansprakelijk voor enige schade die de Koper of enige derde mocht lijden als gevolg van het niet of niet goed functioneren van de webshop of de Producten, en voor schade als gevolg van een vertraagde, onjuiste of onvolledige levering, terbeschikkingstelling van Producten of onjuiste maatvoering, planning, schetsen of specificaties geleverd door de Koper of een door de Koper ingeschakelde derde.

 2. De Verkoper kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor indirecte schade, gevolgschade of immateriële schade.

 3. De Koper is aansprakelijk voor schade die te wijten is aan zijn eigen fout of nalatigheid bij de bestelling, de ontvangst en/of het gebruik van de Producten of ten gevolge van wijzigingen die de Koper na de levering van de Producten heeft aangebracht, in welk geval (i) de garantie beschreven in artikel 7 vervalt (ii) de Verkoper zich alle rechten voorbehoudt om vergoeding te vorderen van de schade die hij ten gevolge daarvan heeft geleden.

Verwerking van persoonsgegevens

 1. Persoonsgegevens van de Koper kunnen worden verzameld en bewaard in het klantenbestand van de Verkoper, overeenkomstig de Belgische wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer en de verwerking van persoonsgegevens. Deze gegevens zullen uitsluitend worden gebruikt voor het beheer van de klantenrelatie, de uitvoering van contractuele verplichtingen zoals vastgelegd in deze Voorwaarden en direct marketing doeleinden.

 2. Door het plaatsen van een bestelling geeft de Koper toestemming voor het gebruik van zijn persoonsgegevens volgens deze Voorwaarden.

 3. De verstrekte persoonsgegevens zullen uitsluitend door de Verkoper worden verwerkt en niet aan derden worden doorgegeven.

 4. De Koper heeft het recht zich te verzetten tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden door de Verkoper hiervan op de hoogte te brengen op het volgende e-mailadres contact@belmio.com.

 5. De Koper heeft recht op toegang tot zijn persoonsgegevens en op verbetering of aanvulling van deze gegevens, door de Verkoper te contacteren op het volgende e-mailadres: contact@belmio.com. De Koper kan ook contact opnemen met de Belgische Privacycommissie (CPBL) en het openbaar register raadplegen.

Overmacht

 1. De volgende omstandigheden bij de Verkoper geven aanleiding tot ontheffing van aansprakelijkheid indien zij de uitvoering van deze overeenkomst verhinderen of onredelijk bezwarend maken: Arbeidsconflicten en elke andere omstandigheid buiten de macht van de Verkoper, zoals maar niet beperkt tot brand, oorlog, mobilisatie of onvoorziene militaire oproepen van overeenkomstige omvang, vordering, inbeslagneming, deviezenbeperkingen, oproer en burgerlijke onrust, gebrek aan vervoer tenzij dit gebrek door de Verkoper voorzienbaar was, algemene schaarste van goederen, en gebreken in of vertragingen van leveringen van onderleveranciers ten gevolge van een van de in dit lid genoemde factoren. Omstandigheden van het bovengenoemde type, die zich vóór het sluiten van deze overeenkomst hebben voorgedaan, ontheffen de verkoper slechts van zijn aansprakelijkheid indien hun invloed op de uitvoering van zijn verplichtingen uit hoofde van deze voorwaarden door de verkoper ten tijde van het sluiten van de overeenkomst niet kon worden voorzien.
 2. Wanneer de verkoper voornemens is zich op een van de in dit artikel genoemde gronden voor vrijstelling van aansprakelijkheid te beroepen, zal hij de koper onverwijld schriftelijk van deze gronden in kennis stellen.

Geschillen

 1. Alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze Voorwaarden zullen worden beslecht volgens het Belgische recht. Elke rechtsvordering wordt ingesteld bij de verkoper of bij de koper, naar keuze van de verkoper, niettegenstaande het recht van de koper die een EU-consument is om een vordering in te stellen bij de rechtbanken van de plaats waar hij gedomicilieerd is.

  Een buitengerechtelijke geschillenbeslechting voor Belgische klanten is mogelijk via de Consumentenombudsdienst/Service de Médiation pour le Consommateur.

  Deze dienst zal op zijn beurt het verzoek zelf behandelen of het verzoek doorsturen naar een eventueel meer gespecialiseerde dienst. De Koper kan deze dienst bereiken via onderstaande contactgegevens:

  CONSUMENTENOMBUDSDIENST

  Noordpoort II

  Koning Albert II-laan 8 Bus 1 / Koning Albert II-laan 8 Bte 1

  1000 Brussel

  Tel : 02 702 52 00

  Fax : 02 808 71 20

  E-mail : contact@consumentenombudsdienst.be / contact@mediationconsommateur.be

  Website: www.consumentenombudsdienst.be/nl / http://www.mediationconsommateur.be/fr

  Op voornoemde website kan de Koper alle relevante informatie vinden over deze dienst en hoe een buitengerechtelijke geschillenprocedure werkt.

  Niet-Belgische EU-klanten kunnen in geval van een geschil ervoor kiezen contact op te nemen met het onlineplatform voor geschillenbeslechting van de Europese Unie via deze link: http://ec.europa.eu/odr

Scheidingsclausule

 1. De mogelijke nietigheid van een van de clausules van deze Voorwaarden kan in geen geval leiden tot nietigheid van een van de andere clausules. In dat geval zullen de partijen zich inspannen om de mogelijk ongeldige clausule te vervangen door een gelijkwaardige en geldige clausule.