01.

ONZE GARANTIE VOOR DE LEGALE EN VEILIGE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

Bij BELMOCA NV hechten we veel belang aan de bescherming van je privacy. Daarom willen we je (en de andere klanten en gebruikers van onze diensten en website) zo veel mogelijk informatie verschaffen, je respecteren en je in de driver's seat zetten als het gaat om wat we met je persoonlijke gegevens doen. Wij streven ernaar je gegevens met respect en zorgvuldigheid te verwerken en te gebruiken. Daardoor kunnen wij je zowel een betere dienstverlening als een betere gebruikerservaring bieden. Ons uitgangspunt is dat iedereen zeggenschap moet hebben over zijn eigen persoonsgegevens en dat iedereen het recht heeft om zelf te bepalen welke gegevens hij ons verstrekt.

Hieronder geven we meer informatie over de persoonsgegevens die we verzamelen, waarom we ze verzamelen en hoe lang we ze bewaren. We vertellen je ook hoe je hierover controle kunt uitoefenen. Neem de tijd om dit privacybeleid goed te lezen, onze cookiebeleid en onze algemene voorwaarden.

Dit privacybeleid is van toepassing op de website www.belmio.com en op de interne activiteiten van BELMOCA NV. Het bevat onder meer informatie over de persoonsgegevens die BELMOCA NV verzamelt en hoe BELMOCA NV deze gegevens gebruikt en verwerkt.

BELMOCA NV heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om te garanderen dat je persoonsgegevens veilig worden verwerkt. Deze maatregelen stemmen overeen met de aard van de persoonsgegevens en staan in verhouding tot de ernst van het mogelijke risico. Het risico van accidentele of ongeoorloofde vernietiging, verlies, wijziging of toegang tot de gegevens, alsook elke andere illegale verwerking van de gegevens is tot een minimum beperkt. Helaas kunnen wij niet elk risico uitsluiten. Indien ongeoorloofde toegang wordt verkregen tot de informaticasystemen van BELMOCA NV, zullen wij onmiddellijk alle mogelijke maatregelen nemen om de schade aan en/of de diefstal van de gegevens tot een minimum te beperken.

02.

WIE WORDT BESCHERMD DOOR DIT PRIVACYBELEID?

Dit privacybeleid is van toepassing op alle bezoekers van onze website, bezoekers van beursstanden of evenementen, iedereen die zich heeft ingeschreven op onze nieuwsbrief of voor gepersonaliseerde e-mails, mensen die vragen hebben gesteld op onze website, iedereen die een offerte heeft aangevraagd, sollicitanten, ons personeel, onze leveranciers en onze klanten. Het privacybeleid is ook van toepassing wanneer je benaderd wordt als potentiële klant van de diensten die BELMOCA NV aanbiedt of wanneer je onze kantoren bezoekt.

De wet van 8 december 1992 (de "Privacywet"), de wet van 13 juni 2005 (de "Wet op de elektronische communicatie"), de vereisten krachtens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en de bijbehorende uitvoeringsbesluiten regelen jouw persoonlijke data. Wij verbinden ons ertoe onze verplichtingen na te komen en je rechten te respecteren wanneer je gegevens worden verwerkt. Indien je hierover meer informatie wenst, kan je terecht bij de website van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (CBPL).

03.

WAT BETEKENT "GEGEVENSVERWERKING"?

"Gegevensverwerking" omvat elke verwerking van persoonsgegevens. De term "verwerking" omvat onder meer het verzamelen, vastleggen, ordenen, opslaan, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verspreiden of anderszins beschikbaar stellen, samenbrengen, combineren, archiveren, wissen of vernietigen van persoonsgegevens.

04.

WIE VERWERKT DE PERSOONSGEGEVENS?

4.1 De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking (data controller)

BELMOCA NV, met maatschappelijke zetel te Weversstraat 24, 1840 Londerzeel, ondernemingsnummer 0842 626 627, is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens waarop dit privacybeleid betrekking heeft.

BELMOCA NV is bijgevolg de verantwoordelijke voor de verwerking en bepaalt welke persoonsgegevens worden verzameld, voor welk doel ze worden verzameld en welke middelen worden gebruikt om ze te verzamelen.

4.2 Verwerkers persoonsgegevens

Wanneer BELMOCA NV een beroep doet op onderaannemers om de gegevens te verwerken, zal dit steeds gebeuren in overeenstemming met de doelstellingen waarop dit privacybeleid betrekking heeft. BELMOCA NV zal steeds duidelijke instructies geven over de verwerking en via een verwerkersovereenkomst bepalen dat de verwerking moet gebeuren in overeenstemming met dit privacybeleid.

05.

WELKE PERSOONLIJKE GEGEVENS VERWERKEN WE?

"Persoonsgegevens" zijn de gegevens die betrekking hebben op een identificeerbare persoon. Je kan deze gegevens zelf hebben verstrekt door bijvoorbeeld een bestelling te plaatsen of een formulier op de website in te vullen. Wij kunnen ook gegevens aan jou toewijzen die wij via onze relatie hebben verkregen, waaronder gegevens die wij van een derde hebben ontvangen (zoals een telefoonnummer).

Alle gegevens die wij verzamelen kunnen worden samengevoegd. BELMOCA NV verbindt zich ertoe enkel die gegevens te verwerken die nodig zijn voor de doelstellingen waarop dit privacybeleid betrekking heeft.

Met inachtneming van onze activiteiten kunnen de volgende soorten persoonsgegevens worden verwerkt:

In het kader van een online bestelling:

 • Identificatiegegevens, zoals je voornaam, achternaam, e-mailadres, mobiel telefoonnummer/lijnnummer en adres;
 • Gegevens over je bestelling en betalingsgegevens;
 • Je interesses en productvoorkeuren.

In het kader van een sollicitatie:

 • Gegevens over je opleiding, training, beroep en functie;

In het kader van B2B-contacten:

 • De identificatie en financiële gegevens van het bedrijf waarvoor je werkt;
 • Je beroep, functie en contactgegevens.

06.

HOE VERZAMELEN WE JOUW PERSOONSGEGEVENS?

BELMOCA NV can collect personal data when or within the context of:

 • Het bezoeken van onze website;
 • Het plaatsen van een bestelling;
 • Het versturen van een contactformulier
 • Het abonneren op onze nieuwsbrief (via de website of elders);
 • Het registreren voor persoonlijke aanbiedingen
 • Het verzenden van een e-mail;
 • Het versturen van een sollicitatie
 • Het uitwisselen van visitekaartjes
 • Het uitvoeren van een prospectieopdracht.

07.

WAARVOOR GEBRUIKEN WIJ JE PERSOONSGEGEVENS?

Wij verwerken persoonsgegevens voor verschillende doeleinden, maar wij verwerken alleen die gegevens die nodig zijn om het beoogde doel te bereiken.

Wij gebruiken bijvoorbeeld persoonsgegevens

 • wanneer we daarvoor toestemming hebben gekregen;
 • om een bestelling voor te bereiden;
 • om uw bestelling te leveren;
 • om u op de hoogte te houden van de status van uw bestelling
 • om te voldoen aan de wettelijke en reglementaire bepalingen waaraan wij onderworpen zijn.

Wij zullen uw gegevens ook aan derden verstrekken wanneer dit noodzakelijk is om uw bestelling te voltooien, zoals aan een distributiecentrum of een leveringsdienst.

Wanneer BELMOCA NV een gerechtvaardigd belang heeft, streven wij er steeds naar een evenwicht te creëren tussen dat belang en het respecteren van de privacy van de betrokken personen.

Behoudens toestemming, voor zover die vereist is, verzamelen wij persoonsgegevens voor de volgende concrete doeleinden:

 • het uitvoeren van een overeenkomst met BELMOCA NV;
 • het verlenen van ondersteuning;
 • het verzenden van gerichte marketing- en reclameboodschappen, updates en promotionele aanbiedingen op basis van een opgegeven belang;
 • het versturen van facturen en het innen van betalingen;
 • het optimaliseren van de kwaliteit, de inhoud en het beheer van de website;
 • statistische doeleinden;
 • het opstellen van een offerte;
 • het beantwoorden van een specifieke vraag;
 • het uitvoeren van klantentevredenheidsonderzoeken, enquêtes en ander marktonderzoek.

Bij een bezoek aan de website van BELMOCA NV worden gegevens verzameld voor statistische doeleinden. Deze gegevens worden gebruikt om de website te optimaliseren. De verzamelde gegevens omvatten: het IP-adres, de vermoedelijke locatie van de bezoeker, het tijdstip en de datum waarop het bezoek heeft plaatsgevonden en de bekeken pagina's. Wanneer u de website bezoekt verklaart u zich akkoord met deze gegevensverzameling voor uitsluitend statistische doeleinden.

08.

VERSTREKKING VAN PERSOONSGEGEVENS AAN DERDEN

BELMOCA NV zal uw persoonlijke gegevens niet bekendmaken aan derden, tenzij dit noodzakelijk is voor BELMOCA NV om haar diensten te verlenen en deze diensten te verbeteren (zoals, maar niet beperkt tot, onderhoudsactiviteiten, verwerking van betalingen, databasebeheer, levering van uw bestelling, enz.)

Mocht het nodig zijn om uw persoonsgegevens aan derden mee te delen, dan zal die derde verplicht zijn om uw persoonsgegevens te gebruiken in overeenstemming met de bepalingen van dit privacybeleid.

Verder kan BELMOCA NV uw persoonsgegevens bekendmaken op de volgende gronden:

 • aan de bevoegde autoriteiten, indien BELMOCA NV daartoe verplicht is krachtens de wet of in het kader van gerechtelijke procedures of toekomstige gerechtelijke procedures en om onze rechten te waarborgen en te verdedigen;
 • wanneer BELMOCA NV of vrijwel al haar activa worden overgenomen door een derde partij, waarbij uw persoonsgegevens die door BELMOCA NV zijn verzameld één van die activa vormen;
 • met het oog op het opsporen van profielen die vergelijkbaar zijn met het uwe, behalve wanneer u zich daar uitdrukkelijk tegen verzet heeft;
 • met het oog op de verwerking van uw persoonsgegevens door een onderaannemer in het kader van de in dit privacybeleid beschreven doelstellingen.

In alle andere gevallen zal BELMOCA NV uw persoonsgegevens nooit verkopen, verhuren of doorgeven aan derden, tenzij BELMOCA NV daarvoor uw uitdrukkelijke toestemming heeft gekregen.

BELMOCA NV zal met de betrokken derde steeds een verwerkingsovereenkomst sluiten die de nodige garanties bevat met betrekking tot de vertrouwelijkheid en de privacy van uw persoonsgegevens.

09.

BEVEILIGING VAN JE PERSOONLIJKE GEGEVENS

BELMOCA NV verbindt zich ertoe redelijke fysieke, technische en organisatorische voorzorgsmaatregelen te nemen om onrechtmatige toegang tot je persoonsgegevens en verlies, misbruik of wijziging van deze gegevens te voorkomen.

BELMOCA NV slaat alle persoonlijke gegevens die zij verzamelt op in de cloud (met behulp van datacenter(s) gevestigd binnen de EU) en of binnen haar eigen IT-omgeving.

Ondanks het veiligheidsbeleid van BELMOCA NV, de controles en de acties die zij in dit verband uitvoert, kan een feilloos veiligheidsniveau niet worden gegarandeerd. Geen enkele methode van online overdracht of transmissie of elektronische opslag is 100 procent veilig en dit betekent dat BELMOCA NV geen absolute veiligheid kan garanderen.

Wij doen er echter alles aan om je persoonlijke gegevens en privacy te beveiligen, zowel binnen ons netwerk als in onze kantoren.

Ons personeel is opgeleid om op een correcte manier met uw vertrouwelijke gegevens om te gaan. Wij maken gebruik van gespecialiseerde bedrijven die de veiligheid van ons IT-netwerk en onze clouddiensten garanderen.

Ook hanteren wij een reeks technische maatregelen om je persoonsgegevens te beschermen, zoals firewalls, antivirussoftware, encryptie en toegangscontroles.

Indien zich een datalek voordoet dat gevolgen heeft voor je persoonsgegevens, word je daarvan op de hoogte gesteld onder de voorwaarden waarin de wet voorziet.

Het aantal kantoormedewerkers dat toegang heeft tot je persoonsgegevens is beperkt en zorgvuldig geselecteerd. Deze personeelsleden krijgen toegang tot je gegevens voor zover zij deze informatie nodig hebben om hun taken naar behoren uit te voeren.

Op onze websites staan soms links naar sites van derden (zoals social media sites of die van organisatoren van evenementen die wij sponsoren), waarvan de gebruiksvoorwaarden niet onder dit privacybeleid vallen. Lees zorgvuldig hun beleid met betrekking tot de bescherming van je persoonsgegevens.

10.

OPSLAG VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS

Tenzij een langere bewaartermijn wordt vereist of gerechtvaardigd door de wet of op grond van de naleving van een andere wettelijke verplichting, zal BELMOCA NV je gegevens enkel bewaren gedurende de periode die nodig is om de doelstellingen, zoals uiteengezet in dit privacybeleid, te bereiken en te vervullen.

De bewaartermijn kan bijgevolg verschillen per doelstelling. Om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen zijn wij bijvoorbeeld verplicht om je facturatiegegevens maximaal 7 jaar te bewaren. Deze gearchiveerde gegevens zijn uiteraard slechts beperkt toegankelijk.

Na afloop van de geldende bewaartermijn(en) worden de persoonsgegevens geanonimiseerd of gewist.

Aan het einde van elk jaar worden personen die zich hebben ingeschreven voor onze nieuwsbrief en/of zich hebben geregistreerd voor gepersonaliseerde aanbiedingen verwijderd als zij de nieuwsbrief in de voorgaande 24 maanden niet hebben geopend, zich hebben uitgeschreven of als de berichten zijn teruggekaatst van het e-mailadres.

Gegevens van sollicitanten die niet worden bewaard, worden 24 maanden na de selectieperiode verwijderd.

11.

Advertenties personaliseren

BELMOCA NV gebruikt retargeting voor zijn website. Wij gebruiken deze techniek om het aanbod interessanter te maken. Zo is het mogelijk om relevante advertenties aan te bieden aan internetgebruikers die eerder op andere websites interesse hebben getoond in onze campagnes of activiteiten. Deze advertenties worden op partnerpagina's getoond met behulp van cookies en op basis van een analyse van eerder gebruikersgedrag. Vragen of zorgen? Mail naar marketing@belmoca.com.

12.

JE PRIVACYRECHTEN

Je kan je te allen tijde beroepen op de volgende privacyrechten: 

 • het recht op toegang tot de persoonsgegevens die BELMOCA NV over je bezit;
 • het recht om je persoonsgegevens te corrigeren, aan te vullen of bij te werken;
 • het recht om je persoonsgegevens te laten wissen ('recht om vergeten te worden');
 • het recht om de verwerking van je persoonsgegevens te beperken
 • het recht om je persoonsgegevens over te dragen
 • het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens.

Indien je je wenst te beroepen op je privacyrechten, zoals hierboven uiteengezet, gelieve dan een schriftelijk verzoek te sturen naar het volgende adres:

BELMOCA NV, Weversstraat 24, 1840 Londerzeel, België.

 • Bij een dergelijk verzoek moet steeds het volgende worden gevoegd:
 • Een kopie van de voorkant van de identiteitskaart van de persoon zodat die persoon geïdentificeerd kan worden;
 • Het oorspronkelijke e-mailadres dat werd gebruikt om de account aan te maken, zodat de juiste account kan worden geïdentificeerd;
 • Het e-mailadres waarop de betrokkene informatie wenst te ontvangen;
 • De aard van het verzoek.


BELMOCA NV zal aan het verzoek voldoen binnen een maand na ontvangst ervan.

Indien je geen nieuwsbrieven of informatie over onze diensten meer wenst te ontvangen, kan je je op elk moment uitschrijven door te klikken op de knop 'uitschrijven', die je onderaan alle nieuwsbrieven en/of gepersonaliseerde aanbiedingen van BELMOCA NV vindt.

13.

TRANSBORDER PROCESSING OF PERSONAL DATA

Elke doorgifte van persoonsgegevens buiten de Europese Economische Ruimte (EER) aan een ontvanger die gevestigd is in een land dat niet onder een besluit inzake adequaatheid van de Europese Commissie valt, wordt beheerst door de bepalingen van een overeenkomst inzake doorgifte van gegevens die de modelcontractbepalingen bevat waarin het besluit van de Commissie van 5 februari 2010 (Besluit 2010/87/EG) voorziet, of door een ander mechanisme overeenkomstig de privacywetgeving of andere wetgeving betreffende de verwerking van persoonsgegevens.

14.

BIJWERKEN VAN ONS PRIVACYBELEID

BELMOCA NV heeft het recht om dit privacybeleid bij te werken door een nieuwe versie op de website te plaatsen. Raadpleeg regelmatig de website en de pagina waar het privacybeleid wordt weergegeven zodat je op de hoogte bent van eventuele wijzigingen.

15.

KLACHTEN

Indien je klachten hebt over de manier waarop BELMOCA NV je persoonsgegevens verzamelt, gebruikt en/of verwerkt, kan je te allen tijde een klacht indienen bij de Privacycommissie.

16.

CONTACT BELMOCA NV

Indien je vragen hebt over het privacybeleid of de manier waarop BELMOCA NV je persoonlijke gegevens verzamelt, gebruikt en/of verwerkt, dan kan je contact met ons opnemen via:

 • per e-mail: contact@belmoca.com
 • of per gewone post: BELMOCA NV, Weversstraat 24, 1840 Londerzeel